Nödläge - 112 - Emergency

vid behov av omedelbar hjälp i nödsituationer

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

  • 1951 Med avsikt att förbättra allmänhetens möjlighet att komma i förbindelse med olika slag av samhällets hjälporgan föreslog en utredning ( SOU 1951:19) att landet skulle indelas i 110 SOS-områden med ca 70 SOS-Centraler. Ett gemensamt nödtelefonnummer, 90 00 00, skulle införas. Förslaget var också nödvändigt med anledning av den påbörjade automatiseringen av landets telefonnät.
  • 1956 Efter beslut av riksdagen (prop 1956:1) infördes den nya ordningen i Televerkets regi. Antalet SOS-Centraler, som samlokaliserades med Televerkets manuella växelstationer, blev dock färre. Nödnumret blev 90 000 utan riktnummer och besvarades av telefonister som kopplade samtalen till de hjälporganisationer som den uppringande begärde. 90 000 skulle användas för att nå kontakt med ett antal specificerade hjälporganisationer som är desamma som i dag.
  • 1971 vidarebefordrades via 26 SOS-Centraler ca 2 milj samtal. Medelsvarstiden på 90 000 var då 3 sekunder. Nummerslagning på dåtidens fingerskivor samt framkopplingen genom telenätets analoga växelväljare tog emellertid längre tid. 20-30 sekunder var inte ovanligt.
  • 1972 föreslogs (prop 1972:129) att SOS-tjänsten skulle överföras till speciella länsalarmeringscentraler med syftet att underlätta för de alarmerande, förkorta larmtiderna samt att samordna alarmeringen i Sverige. Televerket, Landstingsförbundet och Kommunförbundet kom överens om att bilda ett gemensamägt bolag (SOS Alarmering AB) för ändamålet.
  • 1974 öppnade den första LänsAlarmeringsCentralen (LAC-U) i Västerås. Succesivt under ca 10 år inrättades sammanlagt 20 liknande larmcentraler.
  • 1987 öppnades Länsalarmeringscentralen i Visby (LAC-I) som den sista av 20. Då hade ca. 180 olika lokala alarmeringscentraler i hela Sverige ersatts.
  • 1994 Efter bolagiseringen av Televerket till Telia AB, då även Televerkets delägarskap i SOS Alarmering överlämnats till Staten, träffades ett nytt alarmeringsavtal mellan dåvarande kommunikationsdepartementet och SOS Alarm AB där uppdraget att besvara det gemensamma nödnumret reglerades.
  • 1996 infördes larmnumret 112 som ett led i det europeiska samarbetet. Numret fick stor genomslagskraft i Sverige och används nästan uteslutande som larmnummer idag. 90 000 fungerar dock fortfarande som komplement. Anropen ökade markant vid införandet av 112.
  • 2001 Antalet anrop till 112 uppgår idag till ca 3,5 milj/år. Medelsvarstiden är 6,5 sekunder. Nummerslagning och framkopplingstid i dagens digitala telenät är sekundsnabb.